Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden | Green Energy Wood Pellets – Martens Pelleton

 1. Identiteit van de ondernemer

Martens Pelleton B.V.

Nieuwendijk 126, 5721 EP Someren

Email: webshop@greenenergywoodpellets.com

KvK: 84757469

BTW nr.: 8633.51.591.B.01

 

 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen (hierna: de overeenkomst) Martens Pelleton B.V. (hierna: de ondernemer) en afnemer. Voor de afnemer die tevens consument is gelden specifieke artikelen. In die artikelen wordt gesproken over consument in plaats van afnemer.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 1. Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

 1. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
d. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

 1. Herroepingsrecht

Bij producten:
1. De afnemer die een consument is kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Voor de duidelijkheid zal in dit artikel daarom worden gesproken over consument. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

 1. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

 1. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

 

 1. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

 1. Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 

 1. Prijzen

1. Gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, transportkosten en afleverkosten, tenzij anders overeengekomen.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
3. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

 1. Levering en risico

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen conform de genoemde leverdatum uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan bericht.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Indien de door afnemer bestelde hoeveelheid door ondernemer wordt aangeboden, maar door afnemer niet (volledig) wordt afgenomen, om redenen die niet aan ondernemer zijn toe te rekenen, is ondernemer bevoegd de teveel bestelde hoeveelheid retour te nemen.
6. Ondernemer heeft te allen tijde het recht om de bestelde hoeveelheden in gedeelten te leveren.
7. Bij het afhalen van de bestelling op de door de Ondernemer aangegeven locatie, dient de afnemer een geldige pakbon of een schermafdruk van bestelling te overhandigen. Zonder pakbon of schermafdruk worden door de Ondernemer geen producten afgeleverd.
8. Ingeval een afnemer de bestelling op de overeengekomen datum en het overeengekomen tijdstip op de door de Ondernemer aangegeven locatie niet afhaalt, vervalt de order en wordt het aankoopbedrag teruggestort, met dien verstande dat de Ondernemer op het restitutiebedrag een vergoeding van (reserverings- en administratie) kosten c.q. schade inhoudt van 30%.
9. Bij afwezigheid van afnemer, of een persoon die namens afnemer bevoegd is de pakbon te tekenen, wordt deze getekend door de chauffeur die namens ondernemer de goederen levert. Indien afnemer bezwaar heeft tegen de informatie op de pakbon, moet afnemer binnen 2 werkdagen na levering via een aangetekende brief bezwaar maken tegen de pakbon.

 

 1. Bezwaar

1. Indien de afnemer bezwaar heeft tegen de wijze waarop de overeenkomst door ondernemer is uitgevoerd, moet die afnemer binnen zeven werkdagen na de uitvoering, zijn bezwaar per aangetekende brief aan ondernemer kenbaar te maken.
2. Indien de afnemer bezwaar heeft tegen de door (of in opdracht van) ondernemer geleverde producten en/of de geleverde hoeveelheden, moet die afnemer binnen zeven werkdagen na de betreffende levering, zijn bezwaar per aangetekende brief aan ondernemer kenbaar te maken.
3. Indien de afnemer niet tijdig de bezwaren via aangetekend schrijven kenbaar heeft gemaakt, wordt aangenomen dat ondernemer de overeenkomst naar behoren heeft uitgevoerd.

 

 1. Schade

1. Mocht in verband met de uitvoering van een met ondernemer gesloten overeenkomst schade ontstaan welke het gevolg is van overheidshandelen, dan wel niet in rekening gebrachte diensten en/of adviezen, is ondernemer voor die schade niet aansprakelijk.
2. Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkig product als geleverd door ondernemer, moet de gebrekkigheid door afnemer aangetoond worden. Indien hieruit blijkt dat ondernemer een gebrekkig product heeft geleverd dan is de aansprakelijkheid door ondernemer beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door ondernemer gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien, om welke reden dan ook geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van ondernemer beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende levering.
3. Het recht op schadevergoeding uit hoofde van de aansprakelijkheid van ondernemer ter zake van gebreken in geleverde producten vervalt drie maanden na het tijdstip van levering.

 

 1. Overmacht

1. Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen.
2. Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Ondernemer is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst.
3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Indien ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ondernemer, voor zover afnemer nog niet volledig heeft betaald, gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. Bestaande en toekomstige belastingen zijn voor rekening van de afnemer.

 

 1. Geschillen en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met ondernemer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten met ondernemer kunnen uitsluitend aanhangig gemaakt worden voor de bevoegde rechter van de rechtbank waar ondernemer is gevestigd, althans de rechter die volgens de wet bevoegd is.